Friezen om utens fan 23 febrewaris 2018 18:50

Wannear witte je oft je werom wolle? Karst Draaisma en syn frou hawwe de wrâld oer reizge. Mar se hawwe harren plakje no fûn yn Sina. Se wurkje en wenje yn harren guesthouse. Mar wat dogge je as je bern krije?

Friezen om utens

Wannear langest it meast nei thús? Programmamakker Miranda Werkman ynterviewt Friezen oer de hiele wrâld. Wat dogge se dêr? Wannear fiele se har thús? Wat bepaalt 'thús'?
(Advertinsje)