Friezen om utens fan 20 april 2018 18:50

Froukje van der Hoek hat HBO-V studearre mar is gjin ferpleechkundige wurden. Se geniet fol'op fan it libben op Bali. Lange dagen, moai waar en ien en al gesellichheid.

Mar is dizze kar wol ferstannich? Se fertelt wêrom se dizze kar makke hat, mar ek wêr se nachten lang fan wekker leit.

Friezen om utens

Wannear langest it meast nei thús? Programmamakker Miranda Werkman ynterviewt Friezen oer de hiele wrâld. Wat dogge se dêr? Wannear fiele se har thús? Wat bepaalt 'thús'?
(Advertinsje)