Friezen om utens fan 16 maart 2018 18:50

Hjoed it ferhaal fan Oetze Deelstra út Lúksemboarch. Wannear fiele je earne thús? Hat dit te krijen mei hoe lang oft je earne wenje? Of hoe lang oft je fan doel binne te bliuwen? Mar wat as je net langer as fjouwer jier wenjen bliuwe?

Friezen om utens

Wannear langest it meast nei thús? Programmamakker Miranda Werkman ynterviewt Friezen oer de hiele wrâld. Wat dogge se dêr? Wannear fiele se har thús? Wat bepaalt 'thús'?
(Advertinsje)