Friezen om utens fan 13 april 2018 18:50

Theo de Jong emigrearre mei syn húshâlding nei Súd Afrika en liet hjir alles efter. Yn de sloppewiken besiket hy dêr de bern in better takomst te jaan. De kultuer ferskillen binne fansels grut.

Friezen om utens

Wannear langest it meast nei thús? Programmamakker Miranda Werkman ynterviewt Friezen oer de hiele wrâld. Wat dogge se dêr? Wannear fiele se har thús? Wat bepaalt 'thús'?
(Advertinsje)