Freonskip yn tiden fan sykte

Alfleisklierkanker is de ien-neideadlikste foarm fan kanker. Njoggentich prosint fan de pasjinten ferstjert binnen in jier nei de diagnose. Elly Breeuwsma fan Ljouwert krige trije jier lyn te hearren dat se alfleisklierkanker hat. Sy koe operearre wurde en yn dy trije jier hat se meardere gemokueren hân. Se hat har hoop festige op professor Casper van Eijck dy't fannewike bekend makke dat syn ûndersyk nei in foarm fan immunoterapy, hoopfolle risseltaten jout: fan de tsien pasjinten binne njoggen nei oardel jier noch altyd 'skjin'. Elly koe net meidwaan oan dat ûndersyk, mar no't it útwreide wurdt hopet se dat se wol yn 'e beneaming komt.

Buro de Vries redakteur Geartsje de Vries makke in hiel persoanllik dokumint.

Buro de Vries (Podcast)

In bysûnder ferhaal, in moai petear of in goeie syktocht. Buro de Vries nimt je gemoedlik mei de djipte yn.
(Advertinsje)