Fiel de nacht fan 4 jannewaris 2018 17:15

Middenyn de prachtige dunen fan it Amelân bringt Bart Kingma de nacht troch mei Greetje Bijma. Se hat in unyk talint en kriget dêrfoar wrâldwide erkenning. Mar wat se kin is sá bysûnder, dat it aldermachtich lestich is om dêr in grut publyk fan meigenietsje litte te kinnen. En sûnt de stipe fan har man fuortfallen is, is dat oerlibjen allinnich mar dreger wurden.

Sjoch foar mear Fiel de Nacht op de spesjale side.

Fiel de nacht

Presintator Bart Kingma praat mei bysûndere Friezen oer har libben en driuwfearren op ien fan de tsjusterste plakken fan Flylân. Fan twadde krystdei ôf is it programma yn fiif ôfleveringen te sjen.
(Advertinsje)