Fertel Mar fan 6 jannewaris 2013

De lêste en tredde ôflevering fan "Fertel Mar" sit wer fol moaie ferhalen fan de bern. Se fertelle oer fakânsje, boeven en toverje.

Ek yn dizze ôflevering wer hiele moaie ferskes oer pankoekbakke, de poppekast, de boat en de bistetún.

Fertel Mar

Fertel Mar

Yn ‘Fertel mar’ fertelle de bern út groep 1 en 2 fan de skoallen It Maitiidslibben fan De Pein en De Twa Fisken út Grou de moaiste ferhalen en dogge grappige útspraken oan programmamakker Feije van der Meer.
(Advertinsje)