Fertel Mar fan 5 jannewaris 2013

Ek hjoed fertelle de bern wer de moaiste en spannendste ferhalen oan programmamakker Feije van der Meer. De bern fertelle oer in brân, wa makket de lekkerste sprútsjes, de leafste pake en beppe, mar ek oer harren húsdieren en is de ôfwask no wol of net leuk?

De ferskes yn dizze ôflevering fan "Fertel Mar" gean oer hurdrinne, de toskedokter, seagje en ek oer de ôfwask.

Fertel Mar

Fertel Mar

Yn ‘Fertel mar’ fertelle de bern út groep 1 en 2 fan de skoallen It Maitiidslibben fan De Pein en De Twa Fisken út Grou de moaiste ferhalen en dogge grappige útspraken oan programmamakker Feije van der Meer.
(Advertinsje)