Fertel Mar fan 4 jannewaris 2013

Yn de earste ôflevering fan "Fertel mar" fertelle de bern oer beroemd wurde, oer fereale wêze, mar ek dat it net sa leuk is dat der pleage wurdt op skoalle.

Der binne ek moaie ferskes en dy sille oer de waskmasine, de ko en oer de klassen yn in skoalle gean.

Fertel Mar

Fertel Mar

Yn ‘Fertel mar’ fertelle de bern út groep 1 en 2 fan de skoallen It Maitiidslibben fan De Pein en De Twa Fisken út Grou de moaiste ferhalen en dogge grappige útspraken oan programmamakker Feije van der Meer.
(Advertinsje)