Fertel Mar fan 29 desimber 2013

'Fertel mar', in programma foar jong en âld! De bern út groep 1 en 2 fertelle programmamakker Feije van der Meer wer de moaiste ferhalen.

Fertel Mar

Fertel Mar

Yn ‘Fertel mar’ fertelle de bern út groep 1 en 2 fan de skoallen It Maitiidslibben fan De Pein en De Twa Fisken út Grou de moaiste ferhalen en dogge grappige útspraken oan programmamakker Feije van der Meer.
(Advertinsje)