Ferhaal 3: Stateneiland, Karazee - Een ijsbeer

Wa is hy? Hy is in iisbear, in ursus maritimus, of 'nanuq' sa't de minsken yn it noarden him neame. Hy ken sels gjin nammen en gjin minsken. Wat hy wol wit, is dat hy de grutste is fan alle bisten. Hy is net benaud. Syn mem hat him leard hoe't hy syn iten by elkoar skarrelje moat, en dat giet goed. Mar op in dei komt de iisbear nije bisten tsjin. Bisten op twa fuotten. Lústerje nei diel 3 fan de podcast 'Het Gedroomde Noorden'. 

Het gedroomde Noorden

‘Het Gedroomde Noorden’ is in boek fan de Ljouwerter skriuwer Adwin de Kluyver. Ferhalen oer ûntdekkingsreizigers en oare dreamers, ûnderweis nei it uterste noarden.
(Advertinsje)