Ferhaal 2: Kaap York, Groenland - een Eskimo

It is 1898. De Eskimojonge Minik is acht jier en hy gûlt. Syn heit Qisuk is stoarn. De begraffenis fynt plak yn de tún fan it Amearikaansk Natuerhistoarysk Museum yn New York. Wat Minik net wit, is dat syn heit net yn it grêf leit, mar dat syn skelet tentoansteld wurde sil yn it museum. Dit dramatyske ferhaal oer in Eskimojonge yn Amearika is skreaun troch Adwin de Kluyver. Lústerje nei diel 2 fan de podcast 'Het Gedroomde Noorden'.

Het gedroomde Noorden

‘Het Gedroomde Noorden’ is in boek fan de Ljouwerter skriuwer Adwin de Kluyver. Ferhalen oer ûntdekkingsreizigers en oare dreamers, ûnderweis nei it uterste noarden.
(Advertinsje)