Ferhaal 1: Unst, een klif

It langstme nei it Noarden bringt skriuwer Adwin de Kluyver nei it noardelikste puntsje fan de Shetland eilannen. Dêr giet it hast mis, in pear meter fierder en hy hie hy dit ferhaal net neifertelle kinnen. De Kluyver giet ek nei it festival 'Up-Helly-Aa' en docht op hilaryske wize ferslach fan it fjoerfeest. De bewenners fan de Shetlands fiere dat se 'Vikings' binne. Mei it grutste fjoer fan it noarden ferjeie se de winter.

Het gedroomde Noorden

‘Het Gedroomde Noorden’ is in boek fan de Ljouwerter skriuwer Adwin de Kluyver. Ferhalen oer ûntdekkingsreizigers en oare dreamers, ûnderweis nei it uterste noarden.
(Advertinsje)