Fan ús fan 23 july 2019 17:35

Bauke Zelle is âld-Ljouwerter en wennet no yn Delft. As hy it hûs fan in kunde leechrommet komt er twa hiel bysûndere glês-yn-leadruten tsjin. Mei dêrop famyljewapens. Under syn speurtocht komt hy derefter dat der noch twa fan sokke ruten binne. Yn it Fries Museum wurde de ruten mei iepen earms ûntfongen.

Fan ús

In searje fan fiif ôfleveringen dêr't we sjogge hoe't it efter de skermen wurket by it Fries Museum.
(advertinsje)