Fan binnenút: Willeke van der Plas

Willeke van der Plas is direkteur behannelsaken by Van Andel âlderenpsychiatry en 'Herstel en Behandeling'. Der is in soad feroare yn de soarch. Net eltse feroaring hat goed west foar de pasjint. Ynsichten feroarje en dat is mar goed ek, fynt Willeke. Je moat ek witte wat je net witte, seit se. Hoe sit it no mei de relaasje tusken harsens en de terms?

Fan binnenút Podcast

Yn 'Fan binnenut' praat programmamakker Miranda Werkman ien op ien mei helpferlieners fan de GGZ. Hoe sjogge sy nei de taname fan it tal meldings oer betize persoanen? Wat is der feroare yn har wurk, de maatskippij en it belied? Wêrom krijt de ien it wol en de oar net? En hoe kwetsber binne se sels?
(advertinsje)