Fan binnenút fan 19 oktober 2020 17:15

Yn de lêste útstjoering fan 'Fan binnenút' sykje wy de haadpersoanen wer op. Wat is de impact fan je ferhaal dwaan op telefyzje? Hoe grut is de ynfloed fan corona? En, hoe giet it no mei minsken dy't har ferhaal dien hawwe yn de searje? Miranda Werkman siket se wer op.

"Makkest dy soargen om ien of hast sels help nedich? Nim dan kontakt op mei dyn húsdokter. Sjoch hjir foar mear ynformaasje. : https://www.ggzfriesland.nl/direct-hulp-nodig

"Maak jij je zorgen om iemand of heb je zelf direct hulp nodig? Neem dan contact op met je huisarts. Kijk hier voor meer informatie. https://www.ggzfriesland.nl/direct-hulp-nodig

Fan binnenút

Yn dizze searje sjocht programmamakker Miranda Werkman efter de doarren fan organisaasjes dêr'tst net sa faak sjen kinst. Yn de earste rige wie dat by GGZ Friesland, yn de twadde rige stiet it wurk fan it Regiecentrum Bescherming en Veiligheid sintraal.
Presintaasje: 
Miranda Werkman
(Advertinsje)