Fan Binnenút #3: De gefolgen fan bernemishanneling op lange termyn

Wat bart der yn it liif en mei it brein fan bern dy't mishannele binne? Jenny de Leeuw is betrouwensdokter by Veilig Thuis. Sy fertelt oer de lichaamlike en mentale gefolgen dêr't bern mei te krijen hawwe. Ek lit sy sjen hoe't je dêr wer posityf ynfloed op hawwe kinne. Femke Boersma is GZ-psycholooch en ortopedagooch. Sy fertelt oer it gedrach fan traumatisearre bern en hoe't je skea wer opknappe litte kinne. Beiden fine dat je net betiid genôch begjinne kinne mei it it foarkommen fan trauma. It leafst foar it yn ferwachting wêzen.

Wat gebeurt er in het lichaam en met het brein van kinderen die mishandeld zijn? Jenny de Leeuw is vertrouwensarts bij Veilig Thuis. Zij vertelt over de lichamelijke en mentale gevolgen waar kinderen mee te maken hebben. Ook laat ze zien hoe je daar weer positief invloed op kunt hebben. Femke Boersma is GZ-psycholoog en orthopedagoog. Zij vertelt over het gedrag van kinderen en over hoe je schade kunt herstellen. Beiden vinden dat je niet vroeg genoeg kunnen beginnen met het het voorkomen van trauma. Het liefst voor de zwangerschap.

Fan binnenút Podcast

Yn de podcast fan 'Fan binnenut' praat programmamakker Miranda Werkman mei meiwurkers fan de organisaasjes dêr't sy yn de tv-searje by efter de doarren sjocht: jeugdbeskermers, gedrachswittenskippers, fertrouwensdokters en (yn de earste rige) helpferlieners fan de GGZ.
(Advertinsje)