Fan Binnenút #2: Prate mei de bern

Veilig Thuis is it advys- en meldpunt foar húslik geweld en bernemishanneling. Maryse en Anita, beiden meiwurkers fan Veilig Thuis, geane nei't sy in melding krigen hawwe nei de húshâldens ta. In wichtich ûnderdiel is dan prate mei de bern sels. Mar hoe dogge je dat? En wat dogge je as in bern earne net oer prate wol, of it sels noch net ûnder wurden bringe kin?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Maryse en Anita, beide medewerkers van Veilig Thuis, gaan nadat zij een melding gekregen hebben naar de gezinnen toe. Een belangrijk onderdeel is dan praten met de kinderen zelf. Maar hoe doe je dat? En wat doe je als een kind ergens niet over wil praten, of het zelf nog niet onder woorden kan brengen?

Fan binnenút Podcast

Yn de podcast fan 'Fan binnenut' praat programmamakker Miranda Werkman mei meiwurkers fan de organisaasjes dêr't sy yn de tv-searje by efter de doarren sjocht: jeugdbeskermers, gedrachswittenskippers, fertrouwensdokters en (yn de earste rige) helpferlieners fan de GGZ.
(Advertinsje)