Fan Binnenút #1: Komplekse skiedings

Fjochtskiedingen, oftewol komplekse skiedingen, komme hieltyd faker foar. Yn de earste ôflevering fan de podcast-rige nimt gedrachswittenskipper Lutske de Vries ús mei yn de holle fan âlden dy't it belang fan harren eigen bern net mear lykje te sjen. Mirjam Hogeboom is fâd by húshâldens. Sy makket mei dat bern de klean fan de iene âlder útdwaan moatte, foardat se by de oar nei binnen meie. Wat binne de gefolgen fan soksoarte gedrach?

Vechtscheidingen, oftewel complexe scheidingen, komen steeds vaker voor. In de eerste aflevering van de podcastreeks neemt gedragswetenschapper Lutske de Vries ons mee in het hoofd van ouders die het belang van de eigen kinderen niet meer lijken te zien. Mirjam Hogeboom is gezinsvoogd. Zij maakt mee dat kinderen de kleren van de ene ouder moeten uittrekken, voordat ze bij de ander naar binnen mogen. Wat is de impact van zulk gedrag?

Fan binnenút Podcast

Yn de podcast fan 'Fan binnenut' praat programmamakker Miranda Werkman mei meiwurkers fan de organisaasjes dêr't sy yn de tv-searje by efter de doarren sjocht: jeugdbeskermers, gedrachswittenskippers, fertrouwensdokters en (yn de earste rige) helpferlieners fan de GGZ.
(Advertinsje)