De Witte Swaen fan 18 jannewaris 2021 17:15

Diel 2: Skeef en krom, de romp

Kees Visser is in gepensioneerd meubelmakker en bout al in jier of sân mei oan De Witte Swaen. Hy hat meiwurke oan it lyk fan de gongen en it pleatsen fan de dekbalken. Grof en swier wurk en hiel oars as it wurk dat er as meubelmakker wend wie. Kees hâldt fan 'avesearje , gas jaan', mar hat leard soms wat rêstiger te wurkjen : "Alles is skeef en krom en it moat wel pasje". Hy fynt it aardich , dat yn de bouploech hiel ferskillende minsken sitte , dy't inoar moai oanfolje. Of sil er oait mei te farren mei De Witte Swaen wit er net, hy is net zo'n seeman . Gerald de Weerdt fertelt dat it wurkjen mei frijwilligers , liket op it wurkjen yn de 16de iuw . Ek doe wiene de bouwers net altyd like geschoold en ûnderfine .

De Witte Swaen

Searje oer de bou fan it skip De Witte Swaen yn Harns
(Advertinsje)