De ÚTFLECHT fan 9 jannewaris 2015 17:20

Wêrom dogge se dit eins, dy buskaping? Foar it goeie gefoel, of gewoan omdat Denise har freontsje werom hawwe wol? Rint der in dúdlike skieding tusken prinsipes en eigenbelang? Lizze freonskip en oergeunst net flak by elkoar? En binne se mei syn trijen net al tefolle grinzen oergien mei dizze kaping? De sfear yn de bus, en de freonskippen, stean op springen.

De ÚTFLECHT

Hoefier wolst gean om te fjochtsjen foar dyn frijheid, dyn idealen?
(advertinsje)