De toan Froukje Sijtsma: "It paad bjuster"

"En dan begûn de syktocht yn de holle wer opnij. Hielendal mei de idioate opdrachten dy'tst ûnderweis krigest. Springe oer in sletsje, krûpe oer muorkes of stekken. Ut ûnderfining wist ik fansels dat dy opdrachten faak nearne op sloegen. Want je woenen dejinge mei de blyndoek op fansels op in ferkeard spoar sette."

De toan fan fan 'e moarn

Yn ‘De toan fan fan ’e moarn’ litte de fiif kollumnisten fan it radioprogramma Fryslân fan ’e moarn har alle dagen fan de wurkwike hearre. Har kollums binne op Spotify as podcast te beharkjen.
(Advertinsje)