De toan fan Joana Duarte: "Taalemansipaasje"

"Goed nijs foar meartaligens yn Nederlân: út ûndersyk fan it CBS docht bliken dat in kwart fan de fyftjinplussers yn Nederlân thús Frysk, in regionale taal, in dialekt, of in oare taal praat. Der binne gjin redenen om it Frysk net op skoalle of earne oars te brûken; de dielnimmers fan it CBS-ûndersyk brûke it oeral. Frysk of in oare regionale taal prate hat ek gjin negative gefolgen foar skoalprestaasjes. Mar hoe befrije wy ús bern fan skamte foar har memmetaal en fan bylden oer it Frysk, basearre op ideeën út - op syn lêst - de fyftiger jierren?"

De toan fan fan 'e moarn

Yn ‘De toan fan fan ’e moarn’ litte de fiif kollumnisten fan it radioprogramma Fryslân fan ’e moarn har alle dagen fan de wurkwike hearre. Har kollums binne op Spotify as podcast te beharkjen.
(Advertinsje)