De toan fan Jan de Groot: "Tandarts"

"Mînsen die't sêge dat 't hur helendal niks doet at se na de tandarts motte, binne òf stoer, òf bewonderswerig òf se lige. D'r binne ommers niet foor niks spesjale praktiken foor mînsen die't benaud binne foor de tandarts? Wacht, dat mot ik even nuansere: Niet persoanlik fòòr de tandarts as persoan sels, maar wat de tandarts fine sil en dij meskien seer doen gaat."

De toan fan fan 'e moarn

Yn ‘De toan fan fan ’e moarn’ litte de fiif kollumnisten fan it radioprogramma Fryslân fan ’e moarn har alle dagen fan de wurkwike hearre. Har kollums binne op Spotify as podcast te beharkjen.
(Advertinsje)