De toan fan Jan de Groot: ''Positivo''

"Weet jij wel wat jij bent?" 'n Hutsy bleef 't stil. "'n Omkoal seker", mompelde ik in mysels. Maar ik hoefde sels gyn antwoord te geven, want ik bespeurde al gau dat 't antwoord deur de fragesteller sels wel geven worre sou. Kyk, der kwam 't al: "'n Positivo!"

'n Positivo Tsong, meester Mulschlegel noemt mij 'n positivo. Mwa, dat klinkt niet ferkeerd. "Weet jij eigenlijk wel wat 'n positivo betekent?", stelde de leraar syn tweede fraag. Ik kreeg starigan 't idee dat 't fast niet de betekenis had die't ik sels docht.

"Dut is niet foor 'n sifer, wel?", perbeerde ik mij d'r út te rêden. De klas lachtte. Mooi, die had ik in elk gefal achter mij.

"Nou ?" Ik skokskouderde. "'n Positivo", soa begon Mulschlegel, "is iemand die alleen dingen onthoudt die hem interesseren en dingen die hem niet interesseren wil hij niet onthouden."

De toan fan fan 'e moarn

Yn ‘De toan fan fan ’e moarn’ litte de fiif kollumnisten fan it radioprogramma Fryslân fan ’e moarn har alle dagen fan de wurkwike hearre. Har kollums binne op Spotify as podcast te beharkjen.
(Advertinsje)