De toan fan Jan de Groot: "Feestlik onthaald"

Dut gaat de boeken in, mînsen! Want dut sil de allereerste keer in de wereld weze dat 'n grînsrechter in syn aigen dorp of stâd feestlik onthaald wort. Niet te loven! In watfoor wereld leve wij soa starigan? En hoe mot ik dut dan foor mij sien? Rijt Erwin Zeinstra in 'n open auto 't dorp deur of sit hij achterop 'n karre naar elkeneen te swaaien?

De toan fan fan 'e moarn

Yn ‘De toan fan fan ’e moarn’ litte de fiif kollumnisten fan it radioprogramma Fryslân fan ’e moarn har alle dagen fan de wurkwike hearre. Har kollums binne op Spotify as podcast te beharkjen.
(Advertinsje)