De toan fan Jan de Groot: "Benijd"

"In 'e regel hew ik 't fooral over fan alles wat d'r op 'e wereld en Frysland gebeurt. Ik kin 't ommers niet altiten over 't Bildt hewwe. Maar deuze keer kin ik d'r niet omhine, want De Bildtse Post 2.0 komt namelik môrn út. De krant gaat trouwens niet de Bildtse Post hiten maar de... Nije Bildtse Post. Dus 't woordsy 'nije' is d'r bijkommen. Na de inhoud fan de krant bin ik och soa benijd."

De toan fan fan 'e moarn

Yn ‘De toan fan fan ’e moarn’ litte de fiif kollumnisten fan it radioprogramma Fryslân fan ’e moarn har alle dagen fan de wurkwike hearre. Har kollums binne op Spotify as podcast te beharkjen.
(Advertinsje)