De toan fan Froukje Sijtsma: "Skatsykje"

"Do bist hjoed de baas oer dizze muntsjes, Amber", sis ik. "Do meist hielendal sels bepale watst der foar keapje silst." "Ek as mem it net moai fynt?", freget se. "Ja, absolút", sis ik laitsjend. Ik sjoch der no al nei út wat wy dizze dei allegear belibje sille.

De toan fan fan 'e moarn

Yn ‘De toan fan fan ’e moarn’ litte de fiif kollumnisten fan it radioprogramma Fryslân fan ’e moarn har alle dagen fan de wurkwike hearre. Har kollums binne op Spotify as podcast te beharkjen.
(Advertinsje)