De toan fan Froukje Sijtsma: "Froeger wie alles better"

"It is op it heden swart of wyt, tsjin of foar, links of rjochts. Is der in punt yn it midden dêr't we inoar miskien treffe kinne? Ik haw it idee dat de minsklike maat poater is. Dat we net mear witte hoe't we mei respekt mei ús omjouwing omgean moatte, mei in oare miening, in oare oertsjûging of in oar syn gefoel."

De toan fan fan 'e moarn

Yn ‘De toan fan fan ’e moarn’ litte de fiif kollumnisten fan it radioprogramma Fryslân fan ’e moarn har alle dagen fan de wurkwike hearre. Har kollums binne op Spotify as podcast te beharkjen.
(Advertinsje)