De Keet fan 25 jannewaris 2014 17:00

Oflevering 4: Yn 'e dridze

Diede mei foar it earst in wykein nei hûs, dêr hat er in soad nocht oan en syn freonen en famylje dogge harren bêst om it sa oangenaam en moai mooglik te meitsjen. Mar yn de praktyk blykt dat noch wol lestich te wêzen. Boppedat is Diedes keamer ynnommen troch Hilde, in freondinne fan syn mem Lies, dy't kaam is om in hantsje te helpen. En der binne feroarings by De Keet.

De Keet, alle wurkdagen nei Hea!

De Keet

`De Keet` de dramarige fan Omrop Fryslân. De searje is ûntwikkele troch Family Affair Films yn gearwurking mei Omrop Fryslân en teaterselskip Tryater. De rezjy is yn hannen fan Mirjam de With.
(advertinsje)