De berchrede fan it flakke lân: Nynke Laverman

Nynke Laverman siet middenyn de tariedings foar har nije foarstelling 'Plant', oer hoe't minsken har ferhâlde ta de ierde. Troch it coronafirus moast Nynke nije manieren betinke om dochs har foarstelling foar it fuotljocht te bringen. It is in belangryk ferhaal, dat oan de minsken ferteld wurde moát. Yn natoergebiet de Deelen nimt Bart Kingma mei Nynke Laverman dizze podcast op. 

Fryslân DOK, ferhalen fan it flakke lân

Ferhalen dy’t derta dogge, dy’t oansette ta neitinken én ferbinings lizze tusken minsken yn en bûten Fryslân.
(Advertinsje)