De berchrede fan it flakke lân: Anja Haga

Anja Haga is skaad-fraksjelid fan de ChristenUnie yn it Europarlemint. Sy hat meiholpen oan de 'New Green Deal', it grutte plan om fan Europa it earste klimaatneutrale kontinint te meitsjen. Mar krekt doe't it derop oankaam, waaide it coronafirus oer Europa en trof ek Anja Haga. Sy sit no al trije moanne siik thús. Bart Kingma ynterviewde har troch it rút hinne. 

Fryslân DOK, ferhalen fan it flakke lân

Ferhalen dy’t derta dogge, dy’t oansette ta neitinken én ferbinings lizze tusken minsken yn en bûten Fryslân.
(Advertinsje)