DBOsjo fan 21 maart 2013

Jeie mei oldtimers yn de DBOsjo

Dizze wike is alwer de lêste ôflevering fan de DBOsjo. De DBOsjo bringt in besite oan Rindert út Nijlân. Hy is gek op kevers, en it Doelleas Blokje Om wurdt dan ek riden yn dy oldtimer. In âlde auto, mar wol yn in nij jaske.

Dat nije jaske is net allinnich moai, it makket de auto ek noch flugger. Rindert jaget nammentlik graach mei syn kever. Lykas in echte autostyler, hat er dat jaske sels makke. Rindert docht alle oanpassings oan syn auto út de doeken, dêrnei stapt de presintatrise by him yn de auto foar in DBO’tsje.

Rindert makket kâns om de winner te wurden fan de DBOsjo 2013. Fia Facebook kinne de sjoggers stimme op de leukste/orizjineelste of moaiste auto.

Omrop Fryslân Televyzje stjoert dizze ôflevering út fan 18 oant en mei 21 maart.

DBOsjo

DBOsjo

Omrop Fryslân komt, yn gearwurking mei studinten fan de NHL Hegeskoalle yn Ljouwert, mei in nij televyzjeprogramma. De DBOsjo is in programma oer Friezen en harren bysûndere auto's. Yn elke ôflevering fan de DBOsjo fertelt in grutske autobesitter oer de passy foar syn of har auto. Hoe is dy leafde ûntstien en hoefier giet dy leafde? Giet it om snelheid, of om it ‘sjen en sjoen wurde’? By it blokje om wurdt de auto wiidweidich besjoen, de technyske snufkes wurde bepraat en wy freegje nei reaksjes út de omjouwing fan de autobesitter.
(advertinsje)