DBOsjo fan 18 maart 2013

Jeie mei oldtimers yn de DBOsjo

De DBOsjo bringt in besite oan Rindert út Nijlân. Hy is gek op kevers, en it Doelleas Blokje Om wurdt dan ek riden yn dy oldtimer. In âlde auto, mar wol yn in nij jaske.

Dat nije jaske is net allinnich moai, it makket de auto ek noch flugger. Rindert jaget nammentlik graach mei syn kever. Lykas in echte autostyler, hat er dat jaske sels makke. Rindert docht alle oanpassings oan syn auto út de doeken, dêrnei stapt de presintatrise by him yn de auto foar in DBO’tsje.

DBOsjo

DBOsjo

Omrop Fryslân komt, yn gearwurking mei studinten fan de NHL Hegeskoalle yn Ljouwert, mei in nij televyzjeprogramma. De DBOsjo is in programma oer Friezen en harren bysûndere auto's. Yn elke ôflevering fan de DBOsjo fertelt in grutske autobesitter oer de passy foar syn of har auto. Hoe is dy leafde ûntstien en hoefier giet dy leafde? Giet it om snelheid, of om it ‘sjen en sjoen wurde’? By it blokje om wurdt de auto wiidweidich besjoen, de technyske snufkes wurde bepraat en wy freegje nei reaksjes út de omjouwing fan de autobesitter.
(Advertinsje)