Dat is andere taal fan 21 oktober 2012

De taal is de kaai oant de djippere emoasje fan de dialektsprekker. Katinka Pol­derman is, sa‘t sy sels seit, “in út de Sieuske klaai lutsen fam­ke”. De Sieuske taal waard by de kabaretjêre en lietsjesskri­uwster pas letter in wichtich part yn har libben. Wylst Katinka pas letter ge­brûk makke fan it dialekt yn har nûmers, is sjonger Ben­nie Jolink de grûnlizzer fan streektaalmuzyk. Hy hat de doar iepene foar oare streektaalartysten en oan­stoarmjende dialektbands. Hy sjocht it ‘Achterhoeks’ as ien­nichste taal wêryn’t er him muzikaal uterje kin.

Dat is andere taal!

Dat is andere taal!

Net elkenien yn Nederlân praat standert Nederlânsk as memmetaal. Noch hieltyd is dat faaks in streektaal of in dialekt. Wat betsjut sa'n dialekt of streektaal foar immen syn opfieding, karriêre of wurkplak? Presentator Johan Overdevest reizget eltse ôflevering dwers troch Nederlân om te hearren wat taal mei elkenien docht.
(Advertinsje)