Bûtenpleats fan 7 desimber 2020 17:15

Oflevering 7: De frijwilligers
Net ien fan de bûtenpleatsen kin bestean bliuwe sûnder de stipe fan frijwilligers dy't mei helpe. Wat dogge de frijwilligers op de bûtenpleats en wa binne se? Faak binne it besiele minsken dy't harren ferbûn fiele mei de bûtenpleats. Wat driuwt se om safolle ûnbetelle tiid yn de state te stekken?

Aflevering 7: De vrijwilligers
Geen van de buitenplaatsen zou kunnen blijven bestaan zonder de vele vrijwilligers die meehelpen. Wat doen de vrijwilligers op het landgoed en wie zijn ze? Vaak zijn het gedreven mensen die zich verbonden voelen met het landgoed. Wat drijft ze om zoveel onbetaalde tijd in de state te stoppen?

Bûtenpleats

It ferhaal fan de staten yn Fryslân
(Advertinsje)