Bûtenpleats fan 14 desimber 2020 17:15

Oflevering 8: Hoe no fierder?
De measte Fryske staten rêde it no noch, mei eigen aktiviteiten, subsydzjes en frijwilligers. Mar hoe sjogge de eigeners de takomst? En hoe tinkt de folgjende generaasje oer de lusten en lêsten fan it besit fan in bûtenpleats?

Aflevering 8: Hoe nu verder?
De meeste Friese staten redden het nu nog, met eigen activiteiten, subsidies en vrijwilligers. Maar hoe zien de eigenaren de toekomst? En hoe staat de volgende generatie tegenover de lusten en lasten van het bezit van een buitenplaats?

Bûtenpleats

It ferhaal fan de staten yn Fryslân
(Advertinsje)