Buro de Vries fan 23 febrewaris 2020 11:00

  * Meartaligens yn Fryslân
  * Mankes yn wurden
  * Yn Memoriam Trientsje Bergsma
  * It oersjoch fan'e wike
  * It Nijsfoarum, mei Tieneke Clevering (Water Natuurlijk), Tjibbe Brinkman (FNP) en Eke Folkerts (Agrarische Jongeren Fryslân)

  'Alle talen meie der wêze'; lektor meartaligens Joana Duarte

  De nije lektor Frysk en meartaligens oan NHL Stenden, is sels in skoalfoarbyld fan meartaligens: Joana Duarte is hikke en tein yn Portugal, troude mei in Dútske man, promovearre oan de universiteit fan Hamburg, kaam nei Nederlân en krige in Fryske freon. Se praat Portugeesk, Dútsk, Ingelsk, Nederlânsk, Frysk, Spaansk en Frânsk. Se is de oanjager fan it projekt 'meer kansen met meertaligheid' dat der fan útgiet dat de memmetaal wurdearring ha moat. Alle talen meie der wêze, ek as de learkrêft dy taal net behearsket. In reportaazje oer meartaligens mei de bern en learkrêften fan basisskoalle de Flambou yn Easterbierrum en mei Joana Duarte.  

  Wike-oersjoch

  It  oersjoch fan de ôfrûne wike troch de eagen fan René Koster....

  YM Trientsje Bergsma

  Yn Memoriam fiert it libben. Elk libben is it wurdich om op werom te sjen. Mei hichte- en djiptepunten, foar ús allegear werkenber. Mei dat idee gie Cor Waringa, earder dûmny op De Jouwer, oan 'e slach. Hy ferdjippet him alle wiken yn it libben fan in Fries of Friezinne. Ditkear is dat Trientsje Bergsma..

  Nijsfoarum

  Eke Folkerts, foarsitter Agrarische Jongeren Fryslân
  Tieneke Clevering, Wetterskipsbestjoerder Water Natuurlijk
  Tjibbe Brinkman, Undernimmer en aktyf yn de FNP as riedslid en as haad fan it partijburo

  Mankes yn wurden

  Dit jier is it hûndert jier lyn dat skilder en grafikus Jan Mankes yn Eerbeek ferstoar. Hy wie doe noch mar 30 jier.Tusken 1909 en 1915 wenne Mankes yn It Mar by It Fean en de ynspiraasje dy't er yn dy omkriten op die, is goed werom te sjen yn guon fan syn skilderijen. Letter dit jier komme der spesjale útstallings fan Jan Mankes yn museum Belvédère en museum MORE yn Gorssel. Dichter en natoerman Klaas Jager hat yn syn lêste bondel "Tussen hond en wolf" (In de Knipscheer, 2016) in trijelûk opnaam oer Jan Mankes. It Buro kuiere fannewike mei Klaas Jager deselde rûte dy't Jan Mankes faak rûn en kaam sa yn 'e kunde mei de skilder, troch de wurden fan de dichter.

  De Mankes-eksposysje yn museum Belvédère yn Oranjewâld hat as titel 'Jan Mankes en de dieren' en is te sjen fan 4 juli oantemei 20 september 2020.

  Drieluik voor Jan Mankes (Klaas Jager)


  1
  Deze gebrekkige wetenschap te moeten leven
  tussen ribben van porselein
  schatplichtig aan de moederschoot
  die het wonderbaarlijke baarde
  lief kind, je denkt veel te zwaar,
  de tijd lijdt aan ademsnood,
  ziet het liever verfijnd en licht
  speel het spel
  koester de lappenpop
  rol de bal rond in oneindige cirkels
  kneed de steen week tussen vederen vingers
  tem de zwaartekracht met een glimlach
  voel de zon op de tedere vleug van mossig gras
  kus de mond van wie de honger voedt
  het eerlijk verdeelt
  de onschuld vergeeft
  het slaaplied zingt
  het boek sluit,
  droom zacht

  2
  Voel iemands diepste adem
  de gedempte polsslag
  vanuit de gebutste borstkas
  vouw van de hand
  een vogel die vanuit
  een donkere struik
  schuchter het licht in scharrelt
  schets vingervlug het wezen
  in zijn vertragende beweging
  zie de ziel diep in zijn ogen
  laat het vrij, de enige keus,
  totdat het op rietdunne pootjes
  de zwaarte van de aarde ontstijgt

  3
  Het intieme tafereel ontleedt
  met het dunharig penseel
  fluwelen toets van
  turquoise
  alizarine krablakrood
  ultramarijnblauw
  sienna gebrand
  Schweinfurter Grün
  zinkwit
  napelsgeel
  glijdt het licht traag in de duisternis weg
  in het schemergras stolt een merel zwart
  het huis houdt wacht achter hek en heg
  teder doek draad voor draad gesponnen
  lichaam dat zich al moede te slapen legt,
  onderhuids weent het gewonde bloed

  Trijelûk foar Jan Mankes (Edwin de Groot)

  Dizze behyplike wittenskip libje te moatten
  tusken ribben fan porslein
  skatplichtich oan 'e memmeskurte
  dy 't it wûnderbaarlike yn 'e wrâld brocht
  leaf bern, do tinkst al te swier
  de tiid is koart op 'e siken
  sjocht it leaver presjeus en licht
  spylje it spul
  koesterje de lyskepop
  rôlje de bal rûn yn ûneinige sirkels
  knetsje de stien weak tusken fearren fingers
  bedimje de swiertekrêft mei in laits
  fiel de sinne op de sêfte wjuk fan mossich gers
  tútsje de mûle fan wa 't de honger fuorret
  it earlik ferpartet
  de ûnskuld ferjout
  it sliepsankje sjongt
  it boek slút,
  dream sêft
  Fiel de djipste siken fan ien
  de dompe polsslach
  út in bûdige boarstkas wei
  tear fan 'e hân
  in fûgel dy 't út
  in donkere strúk wei
  skrutel it ljocht yn skarrelet
  skets fingerrêd it wêzen
  yn in fertrage ferweech
  sjoch de siele yn syn eagen
  lit it frij, de ienichste kar
  oant it op reidtinne poatsjes
  loskomt fan swiere grûn
  it yntime tafriel útpluze
  mei in tinhierrich pinsiel
  flewielen streek fan
  turkoais
  alizarine kraplakread
  ultramarynblau
  brânde sienna
  Schweinfurter Grün
  sinkwyt
  Napelsgiel
  glidet it ljocht traach yn 't tsjuster wei
  yn it skimergers stjurret in swartlyster swart
  it hûs hâldt wacht efter hikke en hage
  broazel doek tried nei tried spûn
  lichem dat him wurch deljout
  ûnderhûdsk gûlt it ferwûne bloed

  Drieloek veur Jan Mankes (Johan Veenstra)


  1
  Et knoffelige weten om te leven
  tussen ribben van posselein
  schatplichtig an et moederlief
  dat et wonderbaorlike leven gaf
  lief kiend, ie bin te zwaor op 'e haand,
  de tied hapt naor aosem,
  het et liever teer en speuls
  speul et spullegien
  wees wies mit de lappiespoppe
  ruul de balle in oneindige cirkels in de ronte
  knede de stien zaachte tussen veren vingers
  bedwing de zwaortekracht mit een glimkien
  vuul de zunne op 'e tere locht van mossig grös
  tuut de mond van wie de honger voert
  et eerlik verpat
  de onschuld vergeft
  et slaoplietien zingt
  et boek dichte dot,
  droom lekker

  2
  Vuul iene zien diepste aosemhaelen
  de kwaolik te vernemen polze
  vanuut een indeukte bostkas
  reenfel van de haand
  een voegel die onder
  een donkere polle weg
  schruten et locht inscharrelt
  schets vingervlogge et wezen
  in zien vertraogde beweging
  zie de ziel in zien ogen
  laot et vri'j, de ienige keuze
  tot et op rietdunne poties
  loskomt van de zwaore grond

  3
  Et intieme tafriel uutpluusd
  mit een dunhaorig penseel
  flewielen streek van
  turkoois
  alizarine kraplakrood
  ultramarijnblauw
  braande sienna
  Schweinfurter Grün
  zinkwit
  Napelsgeel
  glidt et locht traoge in et duuster vot
  in et schiemergrös stolt een liester zwat
  et huus is allat aachter hekke en hede
  brossig doek draod veur draod spunnen
  lichem dat him mu daelegeft
  onderhuuds goelt et toetaekelde bloed

  11:22 - Dakota Moon - Another Day Goes By
  11:42 - Ut Gabe Skroar - Seemansklachte
  11:54 - Bonnie Raitt - Something To Talk About
  12:08 - Daluxe - Don't Talk Innocence
  12:17 - Martin Garrix & Dean Lewis - Used To Love

  Programma presentator: 
  René Koster

  Buro de Vries

  Buro de Vries siket it út! Moaie dokumintêres, nijsgjirrige gasten en ferrassende gesprekken. Buro de Vries giet gemoedlik de djipte yn.
  (Advertinsje)