Buorkje foar begjinners fan 21 novimber 2018 17:45

Yn Himmelum sit de bargefokkerij fan Debby. De dei begjint yn de dûse. Dêrnei hat Emiel it drok mei in razend sûchbarchje en leart er dat bargen tûker binne as minsken. En dochs hat Emiel in bytsje meilijen mei de bargen.

Buorkje foar begjinners

Yn it programma 'Buorkje foar begjinners' giet Emiel Stoffers, bekend as sjonger fan de Hûnekop, tsien kear foar de earste kear buorkjen. Hy giet nei in grut ferskaat oan buorkerijen.
(advertinsje)