Buorkje foar begjinners fan 17 oktober 2018 17:45

Dizze wike stiet de eksperimintele boer út Seisbierrum sintraal. Permakultuer is wêr't de boer in soad mei dwaande is. Op itselde stik lân steane ferskate gewaaksen. Dy gewaaksen fersterkje elkoar en hoege dêrtroch net donge te wurden. Sy dongje inoar. Dêrneist hat dizze boer ek hinnen en ierappels. Emiel rint mei en sil syn hannen út 'e mouwen stekke. 

Buorkje foar begjinners

Yn it programma 'Buorkje foar begjinners' giet Emiel Stoffers, bekend as sjonger fan de Hûnekop, tsien kear foar de earste kear buorkjen. Hy giet nei in grut ferskaat oan buorkerijen.
(advertinsje)