Buorkje foar begjinners fan 14 maaie 2020 17:30

By de famylje de Jong yn Aldebiltdyk rint Emiel it hiele akkerbouproses troch. De ierappels moatte de grûn yn, in oantal moannen letter wurde se roaid en komme se op 'e bân terjochte.

Ek sjogge we dat in soad saken automatysk geane op it bedriuw fan de famylje De Jong troch de 'bieb tranic miep mathic'

Buorkje foar begjinners

Yn it programma 'Buorkje foar begjinners' giet Emiel Stoffers, bekend as sjonger fan de Hûnekop, tsien kear foar de earste kear buorkjen. Hy giet nei in grut ferskaat oan buorkerijen.
(advertinsje)