Boppeslach Kafee fan 8 maart 2012

Yn it Boppeslach Kafee is hjoed in bysûndere twaling te gast. De bruoren Hans en Wim Anker skowe oan by Arjen de Boer. Se sille it ha oer harren passy foar sport. De manlju binne grut supporter fan SC Hearrenfean en ha sels ek lang aktyf west as fuotballer yn Akkrum. Fierders organisearje se it mêstklimmen, slingeraap en sels reedrydwedstriden troch harren doarp. Koartom, njonken harren drokke bestean as strafadvokaat binne de Ankers wyld fan sport. Hoe't dat sa kaam is en wêr't se de tiid weihelje om dit allegear foar mekoar te krijen sjogge jo yn it Boppeslach Kafee.

Boppeslach Kafee

Boppeslach Kafee

Boppeslach Kafee is in wykliks praatprogramma fan Omrop Fryslân Televyzje oer sport yn ús provinsje. Tusken de petearen troch binne aardige en humoristyske reportaazjes te sjen. Boppeslach Kafee wurdt om bar presintearre troch Simone Scheffer en Arjen de Boer. It programma begjint om 18.30 en duorret oant 19.00 oere. Boppeslach Kafee: it praatprogramma oer fuotbal en alle oare sporten yn Fryslân.
(Advertinsje)