Boppeslach Ekstra fan 17 maaie 2012

It Boppeslach Kafee is mei fakânsje. Mar yn de wiken oant de simmer binne der allerhande moaie sportprogramma's. Dizze tongersdei is dat in dokumintêre oer de silers Marit Bouwmeester, Roelof Bouwmeester en Pieter Jan Postma yn harren tarieding op de Olympyske Spelen fan Londen yn augustus.

Boppeslach Ekstra

Boppeslach Ekstra

Omrop Fryslân is derby! As der wichtige sporteveminten binne, bringe we streekrjocht ferslach of komme we jûns mei in Boppeslach Ekstra.Lykas mei de PC, FK Fierljeppen, de Freule, de Frouljus-PC en oare wichtige sporteveneminten.
(advertinsje)