Bogerman Bigband fan 22 septimber 2012

Hjoed is diel 1 te sjen fan it jubileumkonsert opnommen yn juny 2010. Dêrneist sjogge in tal âld leden werom op dizze muzikale perioade yn harren libben. We meitsje kennis mei; Haye Jellema en Hinke de Boer. Dogge se noch wat mei muzyk of net ?

Bogerman Bigband

Anne Oosterhaven en programmamakster Dieuwke Kroese ha by in tal âld Bogermanners del west om te hearren hoe't it muzikaal sjoen no mei harren is en oft se noch hieltyd wat yn de muzyk dogge. Tegearre mei de registraasje fan it 25-jierrich jubileumkonsert dat opnommen is op 18 juny 2010 kinne jo yn twa dielen sjen nei de Bogerman Bigband út Snits.
(Advertinsje)