Boekekast #5: Wurk fan Elske Schotanus

Yn dizze fiifde útstjoering fan de podcast Boekekast kinst harkje nei in fragmint fan de roman 'Wurk' fan Elske Schotanus. As op in dei twivele wurdt oan de kapasiteiten fan Jasper, beslút er fan it iene op it oare momint syn wurk by in marketingadvysburo farwol te sizzen. Hieltyd mear besteget Jasper de tiid oan it skilderjen. Sa lûkt er de oandacht fan galeryhâlder Jitze Lageveen, mar al gau komt Jasper derachter dat de keunstwrâld yn wêzen net sa folle oars is as de benearjende wrâld fan de marketing.

Boekekast

De moaiste Fryske ferhalen yn de tsjusterste en koartste dagen fan it jier krije yn de podcast Boekekast fan Boeken fan Fryslân en Omrop Fryslân in ferfolch. Foar it twadde seizoen ha acht Fryske skriuwers spesjaal in ferhaal skreaun, mei eltse sneon in nij ferhaal. Dêrneist giet presintatrise Karen Bies ek mei de skriuwer yn petear oer it ferhaal, de eftergrûn en de literatuer.
(Advertinsje)