Boekekast #1: De parallaks fan Janneke Spoelstra

Yn dizze earste Boekekast in fragmint út 'De parallaks' fan Janneke Spoelstra. Yn de roman 'De parallaks' komme trije froulike haadpersoanen oan it wurd: Famk dy't tritich, Lokke dy't fyftich en Wyb dy't santich wurdt. Alle trije identifisearje se har as lesbysk, mar troch it leeftiidsferskil is it perspektyf hiel oars. Hoe sjogge de froulju nei har omjouwing, en hoe de omjouwing nei har?

Boekekast

De moaiste Fryske ferhalen yn de tsjusterste en koartste dagen fan it jier krije yn de podcast Boekekast fan Boeken fan Fryslân en Omrop Fryslân in ferfolch. Foar it twadde seizoen ha acht Fryske skriuwers spesjaal in ferhaal skreaun, mei eltse sneon in nij ferhaal. Dêrneist giet presintatrise Karen Bies ek mei de skriuwer yn petear oer it ferhaal, de eftergrûn en de literatuer.
(Advertinsje)