Bear Boeloe fan 17 maart 2012

Bear Boeloe: Fan blommen en fan bijen diel 2

Omke Willem is drok oan it spuitsjen want Muoike Doet wol gjin ûnkrûd
yn 'e tún, nee se wol in moaie RTL 4 tún sille we mar sizze.
En dêrom spuitsje se FERGIF!
Mar dat fine Bear Boeloe en Sipke net sa geweldich en dêrom geane se nei
Ulbe de Ule.

Berneprogramma

Alle jûnen foar de alderlytsten in berneprogramma fan in pear minuten om de dei mei ôf te sluten. Ofwikseljend Tomketiid, Bear Boeloe en Fratsen.
(advertinsje)