Baas Boppe Baas fan 24 augustus 2012

Sjoerd is net mear sa lokkich mei syn wurk. Hy is oan in ‘sabatical’ ta fynt er sels. Dan komt der in fantastyske oanbieding fan in dieredokter (Mike Ho Sam Sooi) út it bûtenlân. Sjoerd moat dan tydlik emigreare nei Tanzania, dat soarget foar nochal wat opskuor by de oare famyljeleden.

Mar Sjoerd wol hiel graach, grypt er dy kâns? Dan komt syn omke Auke (Peter Tuinman) op ‘e proppen.

Baas Boppe Baas

Baas Boppe Baas

Mei it útstjoeren fan in eigen tolve-dielige dramarige yn de eigen taal soarge de Fryske omrop foar in primeur yn de Nederlânske omropskiednis. Nea earder wie in regionale omrop ta sa'n grutte produksje by steat. De rige waard yn ferskate dekôrs yn de Omrop Fryslân-studio's opnommen. De bûtenopnamen wiene yn de direkte omkriten fan Ljouwert. Dizze simmer werhellet Omrop Fryslân de moaiste ôfleveringen.
(Advertinsje)