Baas Boppe Baas fan 15 juny 2012

Baas Boppe Baas: Moraalridders

Hoe fier kinst gean, as it om leafde giet. Beant ûndekt dat de troude barfrou tutet mei in frjemd. Hy wol it geheim ferklappe. De hiele famylje bemuoit him der mei en Talietha goait har oantreklike liif yn ‘e striid. Sy is faak yn ‘e kroech te finen, dat tsjin it sin fan Sjoerd. Hoe is it steld mei de moraal?

Baas Boppe Baas

Baas Boppe Baas

Mei it útstjoeren fan in eigen tolve-dielige dramarige yn de eigen taal soarge de Fryske omrop foar in primeur yn de Nederlânske omropskiednis. Nea earder wie in regionale omrop ta sa'n grutte produksje by steat. De rige waard yn ferskate dekôrs yn de Omrop Fryslân-studio's opnommen. De bûtenopnamen wiene yn de direkte omkriten fan Ljouwert. Dizze simmer werhellet Omrop Fryslân de moaiste ôfleveringen.
(Advertinsje)