Baas Boppe Baas fan 11 july 2015 17:20

Nea wer aaisykje Talieta fynt it aaisykjen eltse maaitiid mar simpel. Beant swetst lykwols nochal oer it sykjen. Reden foar Talieta om te besykjen sels it earste ljipaai te finen. Afke is troch har wurk yn Amsterdam poer op aaisykjen tsjin. Dat liedt ta grut trelit by famylje Baas. As wilens in útrikking fan it earste fûne aai de famylje Baas byinoar kommen is, fleane de pannen fan it doarpskafee.
Baas Boppe Baas

Baas Boppe Baas

Mei it útstjoeren fan in eigen tolve-dielige dramarige yn de eigen taal soarge de Fryske omrop foar in primeur yn de Nederlânske omropskiednis. Nea earder wie in regionale omrop ta sa'n grutte produksje by steat. De rige waard yn ferskate dekôrs yn de Omrop Fryslân-studio's opnommen. De bûtenopnamen wiene yn de direkte omkriten fan Ljouwert. Dizze simmer werhellet Omrop Fryslân de moaiste ôfleveringen.
(advertinsje)